Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu NOWEoratorium.pl („Serwis”), TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, DOM ZAKONNY, ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów, NIP: 838-17-82-043 (dalej zwane: Towarzystwem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Towarzystwo. Towarzystwo zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Towarzystwo zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności. Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Towarzystwo.

Towarzystwo przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

Towarzystwo przetwarza dane osobowe Użytkowników w przypadkach, gdy: (i) wspierają działalność Towarzystwa poprzez dokonywanie wpłat online, (ii) zapisują się na newsletter Towarzystwa lub wyrażają zgodę na inne działania marketingowe, (iii) składają reklamację na działanie Serwisu

Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

Towarzystwo przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści, np. newslettera;
 • umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz Towarzystwa;
 • rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
 • marketingu bezpośredniego;
 • prowadzenia statystyk;
 • analizy zachowań Użytkowników;
 • archiwalnych;
 • dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Towarzystwo jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwa polegający na:

 • zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z Towarzystwem, przesłania newslettera oraz innych treści marketingowych, na których przesłanie Użytkownik wyraził zgodę oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty,
 • zapewnieniu sprawnego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji na działanie serwisu,
 • prowadzeniu statystyk i analiz, które są niezbędne dla ewaluacji skuteczności prowadzonych działań,
 • wypełnieniu obowiązków nakładanych przez przepisy prawa,
 • przechowywaniu danych w celach archiwalnych,
 • dochodzeniu roszczeń lub obroną przed nimi.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danychw postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

Udostępnianie danych

Towarzystwo nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Towarzystwo jest obowiązane udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Udostępniając dane Użytkowników Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik jest uprawniony wnieść o:

 • dostęp do danych; Towarzystwo jest obowiązane przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;
 • sprostowanie danych; jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Towarzystwo;
 • usunięcie danych; Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a Towarzystwo spełnić żądanie, jeśli takie żądanie będzie prawnie uzasadnione;
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, gdy jego dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Towarzystwu sprawdzić ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Towarzystwu, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
 • przeniesienie danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez Towarzystwo w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny;
 • sprzeciw względem przetwarzania danych; Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lukowsianko@gmail.com

Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Towarzystwo przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

Dla celów statutowych Towarzystwo przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Towarzystwo zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

VII. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Towarzystwo podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Towarzystwo stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

VIII. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Towarzystwo, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt z Towarzystwem

Z Towarzystwem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną, drogą mailową poprzez adres e-mail lukowsianko@gmail.com. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z wyznaczonym przez Fundację inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową lukowsianko@gmail.com.

Przewiń do góry